Blog

Dobré sousedské vztahy jsou základem spokojeného bydlení. Jak případným sporům se sousedy předcházet a jak je řešit?

Snad každý z nás zažil situaci, kdy nám sousedé znepříjemnili nebo narušili svým chováním život. Ať už jde o bujarou oslavu narozenin ve vedlejším bytě či na sousedově zahradě, nebo hlučný domácí mazlíček, kterému se noční klid vysvětlit nedá. Občas se zkrátka při soužití s ostatními lidmi s nějakým diskomfortem setká každý, tedy pokud se nerozhodne pro život na samotě u lesa.  

Sousedské vztahy

Když se ale chování našich sousedů stane opravdu nepříjemným, až obtěžujícím, s pravidelnými dopady do našeho každodenního života a na komfort bydlení, je potřeba situaci začít řešit.  

Jaké nejčastější sváry sousedé řeší? 

  • Hluk, zápach  
  • Rostliny a stromy zasahující nebo ohrožující majetek 
  • Nevhodná, omezující nebo ohrožující stavba  
  • Domácí mazlíčci a hospodářská zvířata 
  • Neoprávněný vstup nebo zásah do majetku

Jak postupovat, když sousedské vztahy začnou skřípat? 

Řešení sousedských sporů soudní cestou by mělo být až opravdu posledním řešením a každý z nás se mu určitě bude chtít vyhnout. Přinášíme přehledný postup, jak se soudnímu řešení vyhnout, nebo jeho pravděpodobnost snížit na minimum: 

Problémům se sousedy předcházejte

I když aktuálně máte se svými sousedy výborné vztahy, myslete na budoucnost. Co platí dnes, nemusí platit za týden, měsíc nebo rok. Pozor na to, pokud máte se svými sousedy různé ústní dohody, například ohledně přístupu na pozemek, do domu nebo bytu, společného sdílení přípojek, oplocení a další. Životní situace vašeho souseda se může změnit například, když přijde nový partner nebo odrostou děti. Odvolávat se v tu chvíli na “staré dohody” může začít být komplikované a přerůst do větších sporů. Proto ošetřete vzájemné vztahy řádně, tedy písemnou smlouvou v souladu se zákony. V důležitých věcech, jako je přístup k pozemku, zdrojům vody nebo přípojkám energií, dohodněte zřízení tzv. “služebnosti” (věcného břemene). 

Jednejte slušně vždy a za všech okolností

Na omezování vašich práv nebo nevhodné chování souseda nejprve slušně upozorněte. Nevyhrožujte mu, ani se neuchylujte se k jednání “oko za oko”. Pokud se v přiměřené době nic nezmění, vyzvěte souseda k nápravě písemnou cestou. I v případě písemné výzvy zachovejte slušnost. Vyplatí se ale do upozornění uvést, jaký bude váš další postup, pokud nedojde k nápravě, tedy uvést konkrétně, na jaké instituce a orgány veřejné správy se obrátíte. A ještě jedna rada na závěr. Určitě použijte oficiální doručení prostřednictvím pošty, nejlépe doporučeným dopisem. Nejen, že tím dodáte situaci potřebnou vážnost, ale získáte jasný důkaz, že jste se snažili situaci řešit a souseda na nevhodné jednání upozornili. 

Můžete zkusit získat podporu dalších sousedů

Některé chování totiž nemusí zasahovat jen do vašeho života. Typicky například hluk, zápach, volně pobíhající domácí mazlíček a další nešvary. Když spojíte síly, můžete slušným vyjednáváním dosáhnout úspěchu.

Obraťte se na veřejný orgán

Pokud ani po písemné výzvě nedojde v přiměřené době ke změně, obraťte se na příslušnou veřejnou instituci, správní orgán nebo úřad. Odlišný bude postup v případě bytu nebo domu, a také podle charakteru nepříjemnosti, kterou se sousedem řešíte. 

Na jakou instituci se lze obrátit? 

Bytové družstvo nebo společenství vlastníků, případně pronajímatel 

Bytové družstvo, společenství vlastníků nebo pronajímatel mohou neposlušného souseda vyzvat k nápravě. Větší pravomoc má při řešení sousedských sporů družstvo, protože v krajním případě může dojít až k vyloučení člena z družstva a zániku nájmu družstevního bytu. Rovněž pronajímatel má možnost nájem neposlušného nájemníka ukončit. Ale i společenství vlastníků jednotek se může ve své výzvě opřít například o stanovy nebo domovní řád. 

Obecní úřad nebo policie 

Na obecním úřadu nebo s policií můžete řešit zejména takové sousedovo chování, které by mohlo být posuzováno jako přestupek, typicky rušení nočního klidu. V některých obcích upravují sousedské vztahy i místní vyhlášky, které například stanovují pravidla pro sekání trávy. Na obecní úřad se také můžete obrátit, jestliže vás obtěžuje zápach ze sousedovy skládky, či pálení rostlinného nebo jiného odpadu na jeho pozemku. I toto pálení může upravovat místní obecní vyhláška. Policii přivolejte v případě, že soused neoprávněně vstupuje na váš pozemek nebo zasahuje do vašeho majetku. 

Krajská hygienická nebo veterinární stanice, Česká inspekce životního prostředí 

Na krajskou hygienickou stanici se můžete obrátit zejména v případě opakovaného nepříjemného hluku nebo zápachu. Veterinární stanici lze kontaktovat v případě, že se nepříjemnost týká domácího mazlíčka nebo hospodářských zvířat a máte podezření, že zvířata jsou týrána nebo chována v nevhodných podmínkách. Česká inspekce životního prostředí vám může pomoci řešit především zápach z nepovolené skládky nebo při pálení odpadu. 

Stavební úřad 

Sousedské sváry, které se týkají staveb, můžete řešit na stavebním úřadě. Rozdílná řešení a možnosti se budou týkat staveb nových nebo dokonce probíhajících, i těch starých. Svou konkrétní situaci tak nejlépe rovnou konzultujte se stavebním úřadem. 

A co na to zákon?  

Platná právní úprava pojem “soused” nezná. To ale neznamená, že soužití mezi lidmi, a zejména jejich chování, které může mít vliv na další osoby a jejich majetek, není zákonem upraveno a že si naši sousedé a my v roli sousedů, můžeme dělat, co chceme. 

V souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a bydlením tak najdete oporu především ve stavebním právu, konkrétně stavebním zákonu, a v právu soukromém, tedy v občanském zákoníku. 

Až když vyčerpáte všechny předchozí možnosti řešení sousedských svárů, nezbývá než se obrátit s žalobou na soud.

Chci nezávazně poradit s prodejem / pronájmemKde nás najdete

Quantum reality, spol. s r.o.
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 290 32 792

squares

Pracovní dny: 9.00 – 18.00 hod
Info@quantumreality.cz
+420 730 154 732 / +420 273 134 681