Blog

Když havárie ohrožuje sousedy nebo jim způsobí škodu: jaké jsou možnosti řešení a jak postupovat – 3 praktické tipy

Co dělat, když se ve vašem domě, bytě nebo na zahradě stane havárie, a ta ohrozí nebo způsobí sousedům škody? Jak postupovat, když naopak ze strany vašeho souseda hrozí nějaké nebezpečí nebo dojde k havárii? Připravili jsme pro vás a tyto situace praktický a přehledný návod.

Krajní nouze = když jde o život 

Vstoupit sousedovi na pozemek, do domu či bytu, nebo jinak zasahovat do jeho majetku, a tím narušit jeho vlastnické právo nebo držbu, můžete jen ze zákonných důvodů. Obecně v případě havárie platí, že v zásadě můžete vstoupit a zasáhnout kdekoliv, hrozí-li nějaké bezprostřední nebezpečí, které tímto vstupem nebo zásahem můžete nějak odvrátit. To platí také v případě, že se ocitnete ve stavu nouze a nemáte jinou možnost řešení, protože pomoc od policie nebo hasičů by mohla přijít pozdě, nebo ji ani nemáte možnost přivolat. 

Pokud například uvidíte začínající požár v sousedním bytě nebo domě, můžete narušit soukromí souseda a pokusit se ověřit, zda se v domě nebo bytě nenachází nějaké osoby. Můžete vstoupit na pozemek a bušením na dveře upozornit souseda na vzniklý požár. Nebo rozbít okno a začít požár hasit, pokud je uhašení možné a ve vašich silách. Zda šlo o stav krajní nouze, se v takových situacích posuzuje zpětně, pokud by někdo vznesl nějakou žalobu.  

Jak postupovat v případě krajní nouze 

Krajní nouze představuje mimořádné situace, tedy i některé havárie, při kterých dochází k přímému ohrožení života nebo majetku: 

 • Nejprve řešte ochranu vašeho nebo cizího života i zdraví, a to i za cenu narušení soukromého práva souseda, nebo dokonce způsobení škody. 
 • Přivolejte složky záchranného systému.  
 • V bytových domech obvykle existují kontakty na osoby a dodavatelské/servisní firmy pro případ havárií. 
 • Pokud lze odvrátit nebo zabránit šíření nebezpečí, pokuste se o to, ale jen pokud je to ve vašich silách a bezpečné. Opět i za cenu narušení soukromého práva souseda nebo jeho majetku: zastavení hlavního přívodu vody, plynu, uhašení požáru. 
 • Odvrácením škody byste neměli způsobit větší škodu než tu, kterou odvracíte. 
 • Povinnost náhrady škody podrobně upravuje občanský zákoník. Ten jasně uvádí vyloučení povinnosti nahradit škodu v případě krajní nouze, ale také dalších mimořádných situací: nutná ochrana, vyvinění a vyšší moc. Pokud například při hašení požáru ve svém bytě vytopíte sousedy, nebudete pravděpodobně povinni hradit takto způsobenou škodu. Nebo když při hašení požáru a záchraně osob v sousedově domě rozbijete dveře nebo okno, abyste se dostali do domu.  
 • Pokud se ocitnete v krajní nouzi nebo jiné mimořádné události, je velmi těžké vyhodnotit, jak velkému ohrožení a nebezpečí skutečně čelíte. I na to zákon pamatuje a uvádí, že při posuzování jednotlivých případů krajní nouze a nutné obrany je třeba přihlédnout k tzv. omluvitelnému vzrušení mysli. Když se vrátíme k mimořádné situaci vytopení sousedů při hašení požárů: pokud by oheň stačilo uhasit mírnějším způsobem, například udusit dekou, lze takové nepřiměřené jednání za určitých okolností omluvit vaším strachem, tedy omluvitelným vzrušením mysli. 

Obtěžující nebo ohrožující chování souseda 

Rozlišit, kdy vám z chování či stavu majetku souseda hrozí velké škody nebo je bezprostředně ohrožen váš život a zdraví, a kdy jde jen o obtěžující chování, které snižuje komfort bydlení, není vždy jednoduché. Pokud udržujete se sousedy dobré vztahy, lze se obvykle na všem domluvit. Když vztahy skřípou, může docházet ke sporům a dohadům, někdy dokonce až naschválům.  

Jak postupovat v případě ohrožujícího chování souseda 

Pokud ještě nenastal stav bezprostředního ohrožení (krajní nouze), ale máte obavy, že by nastat mohl, případně chování souseda překračuje „obvyklou míru”, doporučujeme následující postup: 

 • Vždy se snažte se sousedem dohodnout a upozornit ho na nebezpečí havárie, která vám hrozí, nebo chování, které vás obtěžuje. Koneckonců to, co ohrožuje vás, představuje riziko i pro jeho blízké či majetek. V mnoha případech najdete oporu i v zákonech.  
 • Nový občanský zákoník říká, že vlastník se má zdržet všeho, co může způsobit, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vniknou na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezí obvyklé užívání. O nevhodném nebo obtěžujícím chování souseda, které vás bezprostředně neohrožuje na zdraví a majetku, se můžete více dočíst v našem článku zde. 
 • Ve všech případech, kdy vám soused způsobí majetkovou újmu (škodu) nebo nemajetkovou újmu (nejde o přímou ztrátu na majetku – typicky se jedná o zásah do zdraví), máte nárok na její náhradu.  
 • Jako poškozený můžete požadovat uvedení poškozené věci do původního stavu nebo náhradu v penězích. Občanský zákoník upřednostňuje náhradu škody uvedením do původního stavu. Zároveň však umožňuje, aby si poškozený místo této formy zvolil náhradu peněžitou.  

Nebezpečné kácení dřevin, nebezpečná stavba nebo rekonstrukce 

Vybrali jsme dvě situace, které nejčastěji vznikají mezi sousedy a působí škody.

Kácení dřevin upravuje mimo jiné i Zákon o ochraně přírody a krajiny. Ten rozlišuje dvě situace: první je tzv. havarijní kácení, kdy nebezpečí sousedova stromu bezprostředně ohrožuje váš majetek a zdraví. Druhá situace, tzv. nezbytný zásah, upravuje možnost pokácení například dřevin, které jsou napadené chorobou. S žádostí o provedení nezbytného zásahu se musíte obrátit na příslušný orgán odboru životního prostředí. Každá z těchto situací vyžaduje jiný postup a může jej provádět jiná osoba. Nic z toho samozřejmě nemůžete aplikovat v případech, kdy jsou stromy zdravé a jen narušují vaše bydlení tím, že stíní nebo brání ve výhledu. 

Stavební práce na sousedním pozemku nebo rekonstrukce bytu mohou ohrozit vaši nemovitost či pozemek. V extrémních situacích, kdy vám hrozí velké škody na majetku, nebo dokonce na zdraví, se musíte obrátit o pomoc na stavební úřad. Ten provede kontrolní prohlídku stavby a případně vydá zákaz závadných činností. Pokud je stavební úřad nečinný, je možné obrátit se na soud, aby vydal předběžné opatření. 

Jak haváriím předcházet 

Nejúčinnější prevence každé havárie je řádná péče o majetek. Ať už ze strany vlastníka domu, bytu nebo ze strany společenství vlastníků, případně správce domu, u společných částí domu. A také dobré vztahy se sousedy. Nicméně plně ovlivnit můžeme jen své vlastní chování. Přístup a chování sousedů je často mimo naši kontrolu. Vyplatí se proto i dobré pojištění. To nás může ochránit jak v případě, že někdo způsobí škodu nám, tak v případě, kdy způsobíme škodu někomu třetímu. U všech pojištění se zajímejte o pojistné podmínky, a to zejména rozsah pojištění a výluky z pojištění. U jednotlivých pojišťoven se mohou výrazně lišit. Přidáváme stručný přehled obsahu jednotlivých pojištění majetku: 

Pojištění nemovitosti a domácnosti 

Z obou pojištění jsou hrazeny škody na vašem majetku – na nemovitosti a jejím vybavení. Zjednodušeně si rozdíl mezi obsahem těchto dvou pojištění můžete představit tak, že váš byt nebo dům otočíte vzhůru nohama. Vše, co vypadne, kryje pojištění domácnosti, zbývající části domu nebo bytu (zdi, střecha apod.) kryje pojištění nemovitosti.  

Pojištění odpovědnosti 

Uzavřít pojištění odpovědnosti se vyplatí ve chvíli, kdy způsobíte škodu třetí osobě, nejen sousedům. Když vytopíte sousedy, nebo od vašeho požáru zapálíte sousední byt, když strom z vaší zahrady spadne na sousedův plot, dům nebo auto. Škodu za vás uhradí pojišťovna. I tady ale platí výjimky. Například pokud způsobíte škodu úmyslně nebo při nedostatečné péči o váš majetek, třeba zanedbáte údržbu vašeho domu nebo bytu. Může jít i o chybějící povinné revize komínu nebo kotle. Pak pojišťovna může odmítnout hradit škody způsobené požárem od komína nebo výbuchem kotle.   

Chci nezávazně poradit s prodejem / pronájmemKde nás najdete

Quantum reality, spol. s r.o.
Štefánikova 248/32, Praha 5,
150 00, Smíchov / (1. patro)
IČ: 290 32 792

squares

Pracovní dny: 9.00 – 18.00 hod
Info@quantumreality.cz
+420 730 154 732 / +420 273 134 681