Aukční řád

pro elektronickou aukci

(dále jako „Aukční řád“)

Preambule

Tento Aukční řád upravuje pravidla užívání internetového portálu https://www.quantumreality.cz/aukce-nemovitosti/aukce/ (dále jako „Portál“) jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronických aukcí Provozovatelem dražebního portálu je společnost Quantum reality spol. s r.o., IČO: 29032792, se sídlem Štefánikova 248/32 Praha 5, IDDS: pthkcze (dále jako „Provozovatel“), který je zároveň realitním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování v platném znění.

Aukce je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“) vyhlášenou na základě výzvy Provozovatele možným Zájemcům k podání nabídky kupní ceny u nemovitosti/družstevního podílu (dále jako „Nemovitost“) dle výše nabídnutých kupních cen, a to za účelem dosažení optimální tržní ceny Nemovitosti pro kupujícího i prodávajícího.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Provozovatel výlučně na základě uzavřené dohody o aukci s objednatelem elektronické aukce Nemovitosti (dále jako „Klient“) provede elektronickou aukci konkrétní Nemovitosti (dále jako „Aukce“) v souladu s Aukčním řádem.

2. Aukční řád upravuje podrobná pravidla a průběh Aukce, s jehož zněním projevil zájemce o Nemovitost (dále jako „Zájemce“) souhlas při vstupu do Aukce, a to zadáním a potvrzením unikátního přístupového kódu dle čl. II. odst. 9 Aukčního řádu.

3. Aukce je transparentní způsob podávání nabídek kupní ceny za Nemovitost ze strany Zájemců. Na základě proběhlé Aukce bude Provozovatelem sestaveno pořadí Zájemců dle výše nabídnutých kupních cen (dále jako „Pořadí zájemců“).

Článek II.

Podmínky účasti a vstupu do Aukce a další informace k průběhu Aukce

1. Účast v Aukci je dobrovolná.

2. Zájemce sdělí Provozovateli jako realitnímu zprostředkovateli své jméno a příjmení včetně emailové adresy a telefonního kontaktu, které budou sloužit jako komunikační prostředek pro účely Aukce.

3. Zájemce bude Provozovatelem zařazen mezi účastníky Aukce a prostřednictvím emailové adresy bude informován o dni konání Aukce, času zahájení Aukce a dalších potřebných informacích k účasti na Aukci.

4. Na zařazení do Aukce nevzniká Zájemci právní nárok.

5. Vstupem do Aukce dle odstavce 9 tohoto článku Aukčního řádu Zájemce projevuje souhlas ke zpracování jeho osobních údajů Provozovatelem pro účely Aukce.  

6. Zájemci bude na jeho telefonní číslo nebo elektronickou adresu Zájemce před zahájením Aukce zaslán unikátní přístupový kód (dále jako „Kód“), který bude sloužit pro vstup do Aukce na Portálu.

7. Zájemce se zavazuje Kód nepředávat jakékoliv 3. osobě a uchovávat jej na zabezpečeném místě, aby nedošlo k jeho zneužití.

8. Aukce budou probíhat na Portálu. Vstup do Aukce je umožněn nejdříve po doručení Kódu dle odst. 6 tohoto článku Aukčního řádu. Zájemce může do Aukce vstoupit i v jejím průběhu.

9. Vstupem do Aukce, tj. zadáním a potvrzením Kódu na Portálu, Zájemce vyslovuje souhlas se zněním Aukčního řádu a Zájemce potvrzuje, že má vážný zájem o uvedenou Nemovitost, s jejímž právním a faktickým stavem je důkladně seznámen.

10. U Aukce je zejména uvedena specifikace Nemovitosti, vyvolávací cena Nemovitosti, minimální částka navýšení kupní ceny v Aukci (dále jako „Příhoz“), okamžik zahájení Aukce, minimální doba trvání Aukce, kontakt na Provozovatele, případně další důležité informace. Konečné pořadí Zájemci nabídnutých kupních cen Nemovitosti bude určeno Aukcí.

Článek III.

Zahájení a průběh Aukce

1. U každé jednotlivé Aukce je uveden přesný čas zahájení Aukce.

2. Příhoz je pro Zájemce závazné právní jednání, kterým projevuje vůli uhradit za předmětnou Nemovitost kupní cenu určenou Příhozem a nabýt tak vlastnické právo k Nemovitosti.

3. Po zahájení Aukce první aktivní Zájemce akceptuje vyvolávací cenu Nemovitosti a stává se prvním Zájemcem v průběžném pořadí Zájemců v Aukci. Následně má každý Zájemce, který se účastní Aukce možnost učinit Příhoz a navýšit kupní cenu Nemovitosti, a to i opakovaně po dobu trvání Aukce. Tímto způsobem Zájemci v Aukci předkládají nabídky kupní ceny za Nemovitost.

4. Příhozy dochází v průběhu Aukce k postupnému navýšení kupní ceny Nemovitosti. Prvním Zájemcem v pořadí Zájemců v Aukci je vždy ten Zájemce, který svým Příhozem stanovil nejvyšší kupní cenu Nemovitosti.

5. V případě, že je učiněn některým Zájemcem Příhoz v posledních pěti minutách trvání Aukce, prodlužuje se doba trvání Aukce vždy o časový úsek pěti minut, a to i opakovaně.

7. Možnost Zájemce učinit Příhoz končí uplynutím doby trvání Aukce.

8. Výše minimálního Příhozu může být v průběhu Aukce měněna ze strany Provozovatele.

9. Čas zahájení i skončení Aukce se řídí časem serveru, na kterém je spuštěn a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ). 

Článek IV.

Výsledek Aukce

1. Na základě proběhlé Aukce bude Provozovatelem sestaveno Pořadí zájemců dle výše Zájemci nabídnutých kupních cen za Nemovitost.

Článek V.

Výběr nejvhodnější nabídky

1.  Zájemce s nejvhodnější nabídkou (dále jako „Nejvhodnější nabídka“) určí dle níže uvedených pravidel Provozovatel, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od ukončení Aukce.

2. Provozovatel je oprávněn určit Nejvhodnější nabídku bez ohledu na Pořadí zájemců na základě vlastního uvážení, a to zejména s ohledem na nabídku financování koupě Nemovitosti a časový faktor, jakož i v případě, kdy podaná nabídka vykazuje znaky zejména ne však výlučně podvodného, simulovaného nebo jinak zastřeného jednání nebo v případě, že projev vůle Zájemce vykazuje znaky neplatného či lehkovážného jednání nebo šikanózního výkonu práva. Provozovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr Nejvhodnější nabídky.

3. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou je povinen na výzvu Provozovatele uzavřít nejpozději do 5 pracovních dnů od vyzvání Rezervační dohodu o koupi Nemovitosti (dále jako „Smlouva“). Návrh Smlouvy je zaslán Zájemci před konáním Aukce na Zájemcem uvedený e-mail. Konečná verze Smlouvy je podmíněna souhlasem Zájemce a Provozovatele, Zájemce však není oprávněn bezdůvodně odmítnout uzavření Smlouvy. V případě neuzavření Smlouvy do 5 pracovních dnů od ukončení Aukce, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nabídnout Nemovitost a uzavření Smlouvy jinému Zájemci.

4. Provozovatel je oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy Zájemce, který nepředložil nejvyšší nabídku kupní ceny, příp. nevyzvat k uzavření Smlouvy žádného Zájemce (tj. Provozovatel může odmítnout všechny Zájemci předložené nabídky kupní ceny za Nemovitost). Pořadí zájemců a nabídky kupních cen Zájemců za Nemovitost tak nejsou pro Provozovatele závazné a Zájemce nemá vůči Provozovateli žádné právní nároky (a to včetně nároku na náhradu škody).

5. Ve Smlouvě bude sjednána kupní cena Nemovitosti ve výši nejvyššího Příhozu vybraného Zájemce.

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v Aukčním řádu Zájemcem je povinen Zájemce nahradit Provozovateli škodu, která takovým porušením povinnosti Provozovateli vznikne. Provozovatel je i bez odůvodnění oprávněn vyloučit bez náhrady kteréhokoliv Zájemcem z Aukce.

7. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření Smlouvy se Zájemcem s Nejvhodnější nabídkou dle čl. V. odst. 3 Aukčního řádu a složení rezervačního poplatku, tak Provozovatel opětovně v souladu s odst. 2 a 4 tohoto článku Aukčního řádu určí Nejvhodnější nabídku. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou se zavazuje uhradit za Nemovitost kupní cenu ve výši určené jeho posledním Příhozem v Aukci. 

8. Nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení Aukce, a to, pokud Zájemce nebyl vyzván k uzavření Smlouvy, zanikají automaticky nevyužité předložené nabídky kupní ceny Zájemců.

9. Provozovatel se zavazuje konat veškeré úkony vyplívající z tohoto Aukčního řádu morálně a čestně vůči všem zúčastněným stranám, tak aby zamezil případným škodám na jakékoliv straně.

Článek VI.

Ostatní ujednání

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky Aukce bez jakéhokoliv omezení. Taková změna pravidel a podmínek Aukce je účinná okamžikem jejího oznámení Zájemci (forma oznámení – prostřednictvím emailové, osobní či telefonické komunikace, na internetových stránkách Provozovatele, na internetových stránkách Aukce nebo osobně na prohlídce apod.).

2. Zájemce má právo změnu pravidel a podmínek Aukce nepřijmout a svoji nabídku kupní ceny proto odvolat/Aukce se nezúčastnit, resp. svoji účast v Aukci ukončit, a to z důvodu změny pravidel a podmínek Aukce ze strany Provozovatele.

3. Provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv Aukci bez uvedení důvodu zrušit, a to před zahájením Aukce, v průběhu Aukce či po ukončení Aukce. Na zrušenou Aukci se pohlíží jako kdyby nikdy neproběhla. Nárok Zájemce na náhradu škody/nákladů vůči Provozovateli je vyloučen.

4. Pokud po dobu trvání Aukce není žádným Zájemcem akceptována vyvolávací cena Nemovitosti, považuje se Aukce za zrušenou.

5. Nárok Zájemce na náhradu škody či nákladů účasti v Aukci je vůči Provozovateli zcela vyloučen.

6. V neujednaném rozsahu se Aukce řídí primárně pokyny Provozovatele, resp. pokyny pověřeného zástupce Provozovatele, případně právním řádem ČR. Nejedná se o dražbu jakéhokoliv druhu ani o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“). V případě Aukce se nejedná o nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.

7. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců poskytnuté pro účely Aukce v souladu s právními předpisy, a to za účelem řádného průběhu Aukce, který je stanoven Aukčním řádem. Podrobnosti k ochraně soukromí sdělí na vyžádání Provozovatel. Vstupem do Aukce, tj. zadáním a potvrzením Kódu na Portálu uděluje Zájemce Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací, a to v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla a data narození, elektronické adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu a všech dalších údajů, které účastník uvede. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány výhradně za účelem umožnit zájemcům účast v Aukci a s tím souvisejícím úkonům. Zájemce souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s administrátorem. Zájemce má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým Provozovateli a má též právo na jejich opravu. Zájemce uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. 

8. Provozovatel neodpovídá za funkčnost připojení jednotlivých zájemců ani za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat mezi zájemcem, Provozovatelem a serverem, na kterém je spuštěn Portál. Zájemci nejsou oprávněni při účasti na Aukci používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným zájemcům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh Aukce, či samotný chod Portálu. 


9. Provozovatel je oprávněn tento Aukční řád kdykoliv změnit formou oznámení na portálu www.quantumreality.cz/aukcni-rad/. Účinnosti nabývají nový Aukční řád dnem jeho zveřejnění na portálu www.quantumreality.cz/aukcni-rad/, nestanoví-li Provozovatel termín pozdější. Na již probíhající Aukce bude použito dosavadní znění Aukčního řádu.

10. Tento Aukční řád vydaný Provozovatelem je platný od 3.8.2021 do jeho odvolání či změny.

Kde nás najdete

Quantum reality, spol. s r.o.
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 290 32 792

squares

Pracovní dny: 9.00 – 18.00 hod
Info@quantumreality.cz
+420 730 154 732 / +420 273 134 681