Podmínky soutěže

pro elektronickou veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

(dále jako „podmínky soutěže“)

Preambule

Tyto podmínky soutěže upravují užívání internetového portálu www.quantumreality.cz/individualni-cenova-nabidka/ (dále jako „Portál“) jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronických soutěží. Provozovatelem Portálu je společnost Quantum reality spol. s r.o., IČO: 29032792, se sídlem Štefánikova 248/32 Praha 5, IDDS: pthkcze (dále jako „Provozovatel“), který je zároveň realitním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování, v platném znění.

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“) vyhlášenou na základě výzvy Provozovatele možným Zájemcům k podání nabídky kupní ceny u nemovitosti/družstevního podílu (dále jako „Nemovitost“) dle výše nabídnutých kupních cen, a to za účelem dosažení optimální tržní ceny Nemovitosti pro kupujícího i prodávajícího.

Článek I.       

Úvodní ustanovení

1. Provozovatel výlučně na základě uzavřené dohody s objednatelem elektronické soutěže o Nemovitost (dále jako „Klient“) provede elektronickou soutěž o konkrétní Nemovitost (dále jako „Soutěž“) v souladu s podmínkami soutěže.

2. Podmínky soutěže upravují podrobná pravidla a průběh Soutěže, s jejichž zněním projevil zájemce o Nemovitost (dále jako „Zájemce“) souhlas při vstupu do Soutěže, a to zadáním a potvrzením unikátního přístupového kódu dle čl. II. odst. 9 podmínek soutěže.

3. Soutěž je transparentní způsob podávání nabídek kupní ceny za Nemovitost ze strany Zájemců. Na základě proběhlé Soutěže bude Provozovatelem sestaveno pořadí Zájemců dle výše nabídnutých kupních cen (dále jako „Pořadí zájemců“).

Článek II.      

Podmínky účasti a vstupu do Soutěže a další informace k průběhu Soutěže

1. Účast v Soutěži je dobrovolná.

2. Zájemce sdělí Provozovateli jako realitnímu zprostředkovateli své jméno a příjmení včetně emailové adresy a telefonního kontaktu, které budou sloužit jako komunikační prostředek pro účely Soutěže.

3. Zájemce bude Provozovatelem zařazen mezi účastníky Soutěže a prostřednictvím emailové adresy bude informován o dni konání Soutěže, času zahájení Soutěže a dalších potřebných informacích k účasti na Soutěži.

4. Na zařazení do Soutěže nevzniká Zájemci právní nárok.

5. Vstupem do Soutěže dle odstavce 9 tohoto článku podmínek soutěže Zájemce projevuje souhlas ke zpracování jeho osobních údajů Provozovatelem pro účely Soutěže.  

6. Zájemci bude na jeho telefonní číslo nebo elektronickou adresu Zájemce před zahájením Soutěže zaslán unikátní přístupový kód (dále jako „Kód“), který bude sloužit pro vstup do Soutěže na Portálu.

7. Zájemce se zavazuje Kód nepředávat jakékoliv 3. osobě a uchovávat jej na zabezpečeném místě, aby nedošlo k jeho zneužití.

8. Soutěže budou probíhat na Portálu. Vstup do Soutěže je umožněn nejdříve po doručení Kódu dle odst. 6 tohoto článku podmínek soutěže.

9. Vstupem do Soutěže, tj. zadáním a potvrzením Kódu na Portálu, Zájemce vyslovuje souhlas se zněním podmínek soutěže a Zájemce potvrzuje, že má vážný zájem o uvedenou Nemovitost, s jejímž právním a faktickým stavem je důkladně seznámen.

10. U Soutěže je zejména uvedena specifikace Nemovitosti, doba trvání Soutěže, pole pro podání nabídek výše kupní ceny ze strany Zájemců (dále jen „Nabídka“), kontakt na Provozovatele, případně další důležité informace. Konečné pořadí Zájemců nabídnutých kupních cen Nemovitosti bude určeno Soutěží.

Článek III.

Zahájení a průběh Soutěže

1. U každé jednotlivé Soutěže je uveden přesný čas ukončení Soutěže.

2. Nabídka je pro Zájemce závazné právní jednání, kterým projevuje vůli uhradit za předmětnou Nemovitost kupní cenu určenou výší Nabídky a nabýt tak vlastnické právo k Nemovitosti.

3. Po zahájení Soutěže Zájemce zadá do pole na Portálu k tomu určenému svou Nabídku kupní ceny Nemovitosti. Každý Zájemce, který se účastní Soutěže, má možnost učinit Nabídku kupní ceny Nemovitosti, a to i opakovaně po dobu trvání Soutěže, každá další Nabídka Zájemce musí být vyšší než jeho předchozí Nabídka. K později učiněné Nabídce, která je nižší než předchozí totožným Zájemcem učiněná Nabídka, se nepřihlíží. Tímto způsobem Zájemci v Soutěži předkládají Nabídky kupní ceny za Nemovitost.

4. Nabídka je neveřejná a výše Nabídek jednotlivých Zájemců je známa jen Provozovateli.

5. Poslední Nabídku je možné podat do konce předem určené doby trvání Soutěže. K později podané Nabídce se nepřihlíží.

7. Nabídka je neodvolatelná.

8. Provozovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené Nabídky.

9. Provozovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení Soutěže Zájemce, kteří v Soutěži neuspěli, že jejich Nabídky odmítl.

10. Čas zahájení i skončení Soutěže se řídí časem serveru, na kterém je spuštěn a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ). 

Článek IV.

Výsledek Soutěže

1. Na základě proběhlé Soutěže bude Provozovatelem sestaveno Pořadí zájemců dle výše Zájemci nabídnutých kupních cen za Nemovitost – Nabídek.

Článek V.

Výběr nejvhodnější Nabídky

1.  Zájemce s nejvhodnější Nabídkou (dále jako „Nejvhodnější nabídka“) určí dle níže uvedených pravidel Provozovatel, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže.

2. Provozovatel je oprávněn určit Nejvhodnější Nabídku bez ohledu na Pořadí zájemců na základě vlastního uvážení, a to zejména s ohledem na nabídku financování koupě Nemovitosti a časový faktor, jakož i v případě, kdy podaná Nabídka vykazuje znaky zejména ne však výlučně podvodného, simulovaného nebo jinak zastřeného jednání nebo v případě, že projev vůle Zájemce vykazuje znaky neplatného či lehkovážného jednání nebo šikanózního výkonu práva. Provozovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr Nejvhodnější Nabídky.

3. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou je povinen na výzvu Provozovatele uzavřít nejpozději do 5 pracovních dnů od vyzvání Rezervační dohodu o koupi Nemovitosti (dále jako „Smlouva“). Návrh Smlouvy je zaslán Zájemci před konáním Soutěže na Zájemcem uvedený e-mail. Konečná verze Smlouvy je podmíněna souhlasem Zájemce a Provozovatele, Zájemce však není oprávněn bezdůvodně odmítnout uzavření Smlouvy. V případě neuzavření Smlouvy do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nabídnout Nemovitost a uzavření Smlouvy jinému Zájemci.

4. Provozovatel je oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy Zájemce, který nepředložil nejvyšší Nabídku kupní ceny, příp. nevyzvat k uzavření Smlouvy žádného Zájemce (tj. Provozovatel může odmítnout všechny Zájemci předložené nabídky kupní ceny za Nemovitost). Pořadí zájemců a nabídky kupních cen Zájemců za Nemovitost tak nejsou pro Provozovatele závazné a Zájemce nemá vůči Provozovateli žádné právní nároky (a to včetně nároku na náhradu škody).

5. Ve Smlouvě bude sjednána kupní cena Nemovitosti ve výši nejvyšší Nabídky vybraného Zájemce.

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v podmínkách soutěže Zájemcem je povinen Zájemce nahradit Provozovateli škodu, která takovým porušením povinnosti Provozovateli vznikne. Provozovatel je i bez odůvodnění oprávněn vyloučit bez náhrady kteréhokoliv Zájemcem ze Soutěže.

7. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření Smlouvy se Zájemcem s Nejvhodnější nabídkou dle čl. V. odst. 3 podmínek soutěže a složení rezervačního poplatku, tak Provozovatel opětovně v souladu s odst. 2 a 4 tohoto článku podmínek soutěže určí Nejvhodnější nabídku. Zájemce s Nejvhodnější nabídkou se zavazuje uhradit za Nemovitost kupní cenu ve výši určené jeho nejvyšší Nabídky.

8. Nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to, pokud Zájemce nebyl vyzván k uzavření Smlouvy, zanikají automaticky nevyužité předložené Nabídky kupní ceny Zájemců.

9. Provozovatel se zavazuje konat veškeré úkony vyplívající z těchto podmínek soutěže morálně a čestně vůči všem zúčastněným stranám, tak aby zamezil případným škodám na jakékoliv straně.

Článek VI.

Ostatní ujednání

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky Soutěže bez jakéhokoliv omezení. Taková změna pravidel a podmínek Soutěže je účinná okamžikem jejího oznámení Zájemci (forma oznámení – prostřednictvím emailové, osobní či telefonické komunikace, na internetových stránkách Provozovatele, na internetových stránkách Soutěže nebo osobně na prohlídce apod.).

2. Zájemce má právo změnu pravidel a podmínek Soutěže nepřijmout a svoji nabídku kupní ceny proto odvolat/Soutěže se nezúčastnit, resp. svoji účast v Soutěži ukončit, a to z důvodu změny pravidel a podmínek Soutěže ze strany Provozovatele.

3. Provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv Soutěž bez uvedení důvodu zrušit, a to před zahájením Soutěže, v průběhu Soutěže či po ukončení Soutěže. Na zrušenou Soutěž se pohlíží jako kdyby nikdy neproběhla. Nárok Zájemce na náhradu škody/nákladů vůči Provozovateli je vyloučen.

4. Pokud po dobu trvání Soutěže není žádným Zájemcem učiněna Nabídka, považuje se Soutěže za zrušenou.

5. Nárok Zájemce na náhradu škody či nákladů účasti v Soutěži je vůči Provozovateli zcela vyloučen.

6. V neujednaném rozsahu se Soutěže řídí primárně pokyny Provozovatele, resp. pokyny pověřeného zástupce Provozovatele, případně právním řádem ČR. Nejedná se o dražbu jakéhokoliv druhu ani o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“). V případě Soutěže se nejedná o nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.

7. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců poskytnuté pro účely Soutěže v souladu s právními předpisy, a to za účelem řádného průběhu Soutěže, který je stanovena podmínkami soutěže. Podrobnosti k ochraně soukromí sdělí na vyžádání Provozovatel. Vstupem do Soutěže, tj. zadáním a potvrzením Kódu na Portálu uděluje Zájemce Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací, a to v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla a data narození, elektronické adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu a všech dalších údajů, které účastník uvede. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány výhradně za účelem umožnit zájemcům účast v Soutěži a s tím souvisejícím úkonům. Zájemce souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s administrátorem. Zájemce má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým Provozovateli a má též právo na jejich opravu. Zájemce uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat.

8. Provozovatel neodpovídá za funkčnost připojení jednotlivých zájemců ani za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat mezi zájemcem, Provozovatelem a serverem, na kterém je spuštěn Portál. Zájemci nejsou oprávněni při účasti na Soutěži používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným zájemcům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh Soutěže, či samotný chod Portálu. 


9. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky soutěže kdykoliv změnit formou oznámení na portálu www.quantumreality.cz/podminky-souteze/. Účinnosti nabývají nové podmínky soutěže dnem jejich zveřejnění na portálu www.quantumreality.cz/podminky-souteze, nestanoví-li Provozovatel termín pozdější. Na již probíhající Soutěže bude použito dosavadní znění podmínek soutěže.

10. Tyto podmínky soutěže vydané Provozovatelem jsou platné od 3.8.2021 do jejich odvolání či změny.

Kde nás najdete

Quantum reality, spol. s r.o.
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 290 32 792

squares

Pracovní dny: 9.00 – 18.00 hod
Info@quantumreality.cz
+420 730 154 732 / +420 273 134 681